การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress) – คู่มือการปฏิบัติงานหลัก โดย นายรวี ภูบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือการปฏิบัติงานห […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

         วันที่ 10 พ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

         วันที่ 5 พฤ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง “ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ

     วันที่  22 เมษา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินมาตรฐาน Pearson BTEC Level 4 Certificate in Management and Leadership

วันที่  21 เมษายน 25 […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

   &n […]

คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส เบื่องต้น ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

         วันที่ 31 ม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สายวิชาการ)

         วันที่ 30 ม […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

        วันที่ 28 มี […]