โครงการ KM DAY คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

   วันที่ 31 สิงหาคม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพประสบการณ์ของบุคลากร

        วันที่ 25 &# […]

โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามเเนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ผลลลัพธ์ (Outcome-based..Education : OBE)

        วันที่ 12 &# […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงาน แนวคิดการเสนอของบประมาณครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน

      วันที่ 27 ตุลา […]

คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

       วันที่ 19 ตุล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

      วันที่ 24-25 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (The FIT Innovations Competition 2022)

        วันที่ 8 กัน […]

คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศ […]

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี aเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฎิบัติการระบบควบคุมของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

        วันที่ 31 สิ […]