คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

      วันที่ 24-25 ก […]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 13 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (The FIT Innovations Competition 2022)

        วันที่ 8 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 1

        วันที่ 5 กัน […]

คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศ […]

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี aเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฎิบัติการระบบควบคุมของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

        วันที่ 31 สิ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะ ขับเคลื่อนนโยบาย Green University

       วันที่ 29 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมสมถรรถภาพทางกายบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       วันที่ 26 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 18 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (STEM/STEAM Education)

      วันที่ 10 สิงห […]