กิจกรรมนำเสนอรายละเอียดการเสนอของบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ […]

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพลิกโฉมหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการระยะ 5 ปี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2 […]

โครงการอบรมการใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายและติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน กสศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (EEF RMUTI-KPI SYSTEM)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาค […]

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 7

วันที่ 24 ตุลาคม 256 […]