ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา

       วันที่ 16 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (The FIT Innovations Competition 2022)

        วันที่ 8 กัน […]

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ร้อยตรีไพรทูล ไชยวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้ผลิตผลงานและได้รับจดอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน “อุปกรณ์กดจุดบำบัดรักษาแบบเทอรโมอิเล็กตริก”

นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565

        วันที่ 9 สิง […]

ขอแสดงความยินดี นายประวัติ วรรณขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดี นายปริญญา โก๊ะเค้า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัลความพระพฤติดี ประจำปี 2565 พร้อมเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายรวี ภูบุญมี พร้อมคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเด็นความรู้ที่ 4: Digital Transformation (ภาคบรรยาย) ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     วันที่ 13 มิถุน […]

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สัญวัจน์ ทองแดง พร้อมคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปรเด็นความรู้ที่ 3 การสร้างชุมชนนวัตกรรมในยุค COVID-19 ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ

     วันที่ 13 มิถุน […]

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเยาวภา ราชคำ พร้อมคณะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ประเด็นความรู้ที่ 4: Digital Transformation (ภาคบรรยาย) ชื่อผลงาน

     วันที่ 13 มิถุน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 2

       วันที่ 18 มิถ […]