ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรพงค์ จุลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาส “ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ เหมะธุลิน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาส “ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ฐานิตย์ เกษร ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกระเป๋าผ้าและบรรจุภัณฑ์ถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร หงษ์กง ในโอกาสได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผลงาน: การปรับปรุงและพัฒนาชุดไถจานแบบหมุนเปลี่ยนทิศทางสำหรับการทำเกษตรแปลงใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับ ผ […]

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณรวี ภูบุญมี” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “โปรแกรมรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ & […]

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณรวี ภูบุญมี” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “ระบบสารสนเทศบริหารโครงการและติดตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ & […]