ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

   &n […]

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณรวี ภูบุญมี” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “ระบบสารสนเทศบริหารโครงการและติดตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ & […]

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณรวี ภูบุญมี” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “โปรแกรมรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ & […]

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณเยาวภา ราชคำ” นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “ระบบบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยงานภาครัฐ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ&# […]