นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

       วันที่ 20 &#8 […]

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม

          วันที่ 1 – […]

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี aเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฎิบัติการระบบควบคุมของระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

        วันที่ 31 สิ […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบความรู้ ความสามารถมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

       วันที่ 27 – 2 […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการอบรม“การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม

        วันที่ 22–24 […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้เชิงวิศวกรรมและความปลอดภัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

        วันที่ 22–28 […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

วันที่ 20–21 สิงหาคม […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

       วันที่ 19 – 2 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกวดหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565

       วันที่ 20 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อฟ ให้กับโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 13 มิถ […]