คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

             วันที่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการครูช่างวิ่ง ครั้งที่ 7 เพื่อโรงเรียนของหนู

        วันที่ 3..กุ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

       วันที่ 18 ธัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

       วันที่ 17 ธัน […]

คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

      วันที่ 25 ตุลา […]

พิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

     วันที่ 19 ตุลาค […]

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

       วันที่ 20 &#8 […]

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม

          วันที่ 1 – […]