คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

      วันที่ 7 ตุลาค […]

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ“ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการ ” นักธุรกิจเพื่อสังคม “

      วันที่ 5 ตุลาค […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “อาสามาเล่า” เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจแก่นักศึกษา

      วันที่ 30 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

      วันที่ 24-25 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

        วันที่ 20 กั […]

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

       วันที่ 20 &#8 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

        วันที่ 16 กั […]

ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา

       วันที่ 16 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

         วันที่ 16 ก […]