คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน “USI ก้าวไปด้วยกัน”

โดย มทร.อีสาน วิทยาเ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

      วันที่ 27 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

             วันที่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะและสมรรถนะอาชีพ พื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

       วันที่ 25-26 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านการติดตั้งระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง

      คณะอุตสาหกรรมแ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะสมรรถนะอาชีพ พื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้าภายในอาคาร

   &n […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวัตกรรม การเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE หลักสูตร Minecraft Education ให้บุคลากรทางการศึกษา

   &n […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial

     วันที่ 26 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Up Skill ตามแนวทางของสถานประกอบการ แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

      วันที่ 20 มีนา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

              วันที่ […]