นักศึกษา คอท. บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดป่าภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 กันยายน 256 […]

คอท. ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากมูลโค โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม และช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  กิจกรรมย่อย “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค”

วันที่ 12 สิงหาคม 25 […]