สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สานสัมพันธ์ชาวบริหารธุรกิจ (goodbye senior)

สาขาบริหารธุรกิจ คณะ […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีคูณพัฒนา

   &n […]

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานในทวีปยุโรปตะวันออก

     วันที่ 22 &#821 […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงค์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

      วันที่ 31 มกรา […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบำรุงขวัญและกำลังใจ ของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง และธนาคารจำลอง

     วันที่ 17 มกราค […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “Green Marketing Fair 2023”

       วันที่ 2 ตุลา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมจุดประกายฝันปันรักให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วราชมงคล ครั้งที่ 17

     วันที่ 20 กันยา […]

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

        วันที่ 9 กัน […]

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล Pearson BTEC ประเทศอังกฤษ

   &n […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ ” พาแลง แพงใจ บริหารธุรกิจ “

       วันที่ 10 มีน […]