คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่ง“ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่”

วันที่ 30 พฤศจิกายน […]

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 (ครั้งที่ 1)

      วันที่ 26 พฤศจ […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

   &n […]

กิจกรรมลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตามและประเมินการทำงานสถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

        วันที่ 25 พฤ […]

โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ในงานสายอาชีพชั้นสูงสำหรับนักศึกษาทุน กสศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่น 3

       วันที่ 25 พฤศ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย“ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

      วันที่ 25 พฤศจ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคล

        วันที่ 19 พฤ […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย “วันลอยกระทง”ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 19 พฤ […]

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การเพิ่มจำนวนนักศึกษาเชิงรุกในยุค New normal

        วันที่ 19 พฤ […]