ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่าน รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

นักศึกษา คอท. บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดป่าภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 กันยายน 256 […]

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

วันที่ 3 กันยายน 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คอท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

           วันที่ 19 […]

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

           วันที่ 16 […]

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ในหลักสูตร “งานด้านบริการ การคำนวณค่าแรงและค่าอะไหล่”

วันที่ 13 สิงหาคม 25 […]

คอท. ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากมูลโค โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม และช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  กิจกรรมย่อย “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค”

วันที่ 12 สิงหาคม 25 […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Taxinvoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)”

วันที่ 11 สิงหาคม 25 […]