คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

      วันที่ 24-25 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

        วันที่ 20 กั […]

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

       วันที่ 20 &#8 […]

ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา

       วันที่ 16 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

         วันที่ 16 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบริการ หลักสูตร การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 11

         วันที่ 16 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 16 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา”

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเเนะเเนวการศึกษาต่อ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ค่าย SKC-RMUTI)

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (The FIT Innovations Competition 2022)

        วันที่ 8 กัน […]