โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะภาษาที่จำเป็นสำหรับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

      วันที่ 23 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะและสมรรถนะอาชีพ พื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

       วันที่ 25-26 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะสมรรถนะอาชีพ พื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้าภายในอาคาร

   &n […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project)

   &n […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนสายอาชีพชั้นสูง ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

       วันที่ 11-12 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       วันที่ 12 พฤศ […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการเป็นนวัตกร

     วันที่ 22-23 ตุ […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

        วันที่ 21 ตุ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   &n […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม

          วันที่ 11 […]