โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       วันที่ 12 พฤศ […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการเป็นนวัตกร

     วันที่ 22-23 ตุ […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

        วันที่ 21 ตุ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   &n […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม

          วันที่ 11 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (STEM/STEAM Education)

      วันที่ 10 สิงห […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการทางวิชาชีพ

วันที่ 4 สิงหาคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

       วันที่ 21 กรก […]