นักศึกษา คอท. บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดป่าภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 กันยายน 256 […]

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

วันที่ 3 กันยายน 256 […]

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาที่ผ่านการอบรม ในหลักสูตร “งานด้านบริการ การคำนวณค่าแรงและค่าอะไหล่”

วันที่ 13 สิงหาคม 25 […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Taxinvoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)”

วันที่ 11 สิงหาคม 25 […]

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต […]

โครงการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)