สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Smart Start Up for Business

       วันที่ 22 มิถ […]

ขอแสดงความยินดี นายประวัติ วรรณขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 18 มิถ […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 13 มิถุน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

     วันที่ 9 มิถุนา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

     วันที่ 9 มิถุนา […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2565

      วันที่ 2-3 มิถ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะวิชาชีพการปฏิบัติการในสถานประกอบการ สาขาบริหารธุรกิจ

        วันที่ 29 พฤ […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

วันที่ 22พฤษภาคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL)

        วันที่ 29 เม […]