การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 (ครั้งที่ 1)

      วันที่ 26 พฤศจ […]

กิจกรรมลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตามและประเมินการทำงานสถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

        วันที่ 25 พฤ […]

โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ในงานสายอาชีพชั้นสูงสำหรับนักศึกษาทุน กสศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่น 3

       วันที่ 25 พฤศ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย“ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

      วันที่ 25 พฤศจ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคล

        วันที่ 19 พฤ […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย “วันลอยกระทง”ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 19 พฤ […]

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การเพิ่มจำนวนนักศึกษาเชิงรุกในยุค New normal

        วันที่ 19 พฤ […]

โครงการบริการวิชาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

        วันที่ 13-18 […]

กิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ FIT OPEN HOUSE 2021

        วันที่ 17 พฤ […]