คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

              วันที่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Up Skill ตามแนวทางของสถานประกอบการ แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

      วันที่ 20 มีนา […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project)

   &n […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนสายอาชีพชั้นสูง ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

       วันที่ 11-12 […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ ” พาแลง แพงใจ บริหารธุรกิจ “

       วันที่ 10 มีน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

       วันที่ 10 มีน […]

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบทุนสำหรับยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 8 มีนา […]

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติดีเด่น

   &n […]

โครงการเขียนแผนดำเนินงานและเขียนโครงการสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 – 19 […]

โครงการส่งมอบงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

        วันที่ 15 กุ […]