สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการ ” นักธุรกิจเพื่อสังคม “

      วันที่ 5 ตุลาค […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ประจำปีการศึกษา 2565

             วันที่ […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้เชิงวิศวกรรมและความปลอดภัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

        วันที่ 22–28 […]

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

       วันที่ 19 – 2 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม

          วันที่ 11 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (STEM/STEAM Education)

      วันที่ 10 สิงห […]

นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565

        วันที่ 9 สิง […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการทางวิชาชีพ

วันที่ 4 สิงหาคม 256 […]