พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด

       วันที่ 22 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมขับเคลื่อน ธัชชา (TASSHA)

        เมื่อวันที่ […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

       วันที่ 7-8 กุ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

       วันที่ 27 ธัน […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และผู้ประกอบการ

        วันที่ 14 ธั […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

      วันที่ 3 ธันวา […]

โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

      วันที่ 2 ธันวา […]

โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้อง 5306 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

โรงเรียนสาธิตเตรียมว […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมต้อนรับคณะทํางานฯ ในโอกาสที่ สำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 […]