คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการร่วมพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดสกลนคร

คณบดีคณะอุตสาหกรรมแล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล

           วันที่ 27 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

    วันที่ 27 กุมภาพ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายอาสา เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ในการเข้าสู่สถานประกอบการ

     วันที่ 22 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

     วันที่ 15 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

      วันที่ 7 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

     วันที่ 2 กุมภาพ […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

      วันที่ 18 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมลงนามรับมอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

     วันที่ 9..มกราค […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพีธีลงนาม MOU มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ ม.นครพนม และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        วันที่ 29 สิ […]