คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมขับเคลื่อน ธัชชา (TASSHA)

        เมื่อวันที่ […]

ขั้นตอนเเละเอกสารในการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเเจ้งขั้นตอนเเละเอ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับนายกสภามทร.อีสาน พร้อมด้วยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

       วันที่ 11 เมษ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สายวิชาการ)

         วันที่ 30 ม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

        วันที่ 26-29 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      วันที่ 16-18 ม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

      วันที่ 14 กุมภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา (เก่งงาน เก่งคน เก่งแก้ปัญหา)

       วันที่ 7-11 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 Thailand INVENTORS’DAY 2021

       วันที่ 2-6 กุ […]