ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่าน รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

อันดับ 1 ปี 2562 มทร.อีสาน ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

คณะทำงานโครงการกรอบการหนุนเสริม ฯ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา เพื่อสำรวจชีวิตและความเป็นอยู่ ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทำงานโครงการกรอบก […]

คณะทำงานและนักศึกษาทุนฯ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คณะทำงานและนักศึกษาท […]

คณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุน ฯ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการถูกระงับทุน

คณะทำงานโครงการทุนนว […]

โครงการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)