คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่ง“ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่”

วันที่ 30 พฤศจิกายน […]

กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณโดยรอบคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างป้ายคณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนทุนสายอาชีพชั้นสูงสู่การเป็นผู้ประกอบการอิสระ

โรงเรียนสาธิตเตรียมว […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหนุนเสริมการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพชั้นสูง

โรงเรียนสาธิตเตรียมว […]

โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้อง 5306 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

โรงเรียนสาธิตเตรียมว […]

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจในการขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 2001003385 “เครื่องหมุนเหวี่ยงแยกของเหลวแบบถุงหมุน”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบกา […]

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 1) เติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาเเละพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมต้อนรับคณะทํางานฯ ในโอกาสที่ สำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 […]

คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “โปรแกรมควบคุมเครื่องผสมน้ำคราม”

             คณะอุตส […]