ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศกองทุนเพื่อความเสนมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ลงวันที่ 21 มกราคม 2565  ภายใต้แนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพ  โดย มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครส่งให้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกา (กสศ.)  วิเคราะห์สถานะภาพทางเศรษฐกิจของผู้สมัคร  ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 3 เมษายน 2565  และส่งผลการวิเคราะห์มาให้มหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกนั้น

           บัดนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  และดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการแล้ว

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548  ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 037/2564 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 20 กันยายน 2564  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2565  ให้ทราบเป็นการทั่วไปมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน  21  ทุน  มีลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายธนากร จันทะเกษ
  2. นายวันชัย คำผาย
  3. เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วกลางดอน
  4. เด็กชายโยธิน สุวรรณเทน
  5. นางสาวหยาดเพชร สาจันทร์
  6. เด็กชายวีระศักดิ์ แก้วจันทร์เพ็ง
  7. นายนิวัฒน์ชัย บุญมา
  8. นางสาวนิชาภัทร มุทาพร
  9. นางสาวชนาพร ทองอินดี
  10. นางสาวพิไลพร ดวงประทุม
  11. เด็กชายชานนท์ พัฒนเจริญ
  12. นางสาวฉันติยา ไชยเรืองทอง
  13. นายกฤษ เรียบไธสง
  14. นางสาววิภา บุญเฮ้า
  15. นายนฤพล ชูศรีทอง
  16. เด็กหญิงกติกา กุลละ
  17. เด็กชายศตพล โสประดิษฐ
  18. เด็กชายณัฐวัตร มหานิล
  19. เด็กชายกฤตพิชญ์ ฤกษ์ใหญ่
  20. นางสาวสุภัทรา ปุสารัมย์
  21. นายปุญญพัฒน์ พรมสันเทียะ
 2. ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สาขาวิชาพืชศาสตร์  จำนวน  7  ทุน  ลำดับรายชื่อมีดังต่อไปนี้
  1. นายจักรพันธ์ ปรินิพันธ์
  2. นางสาวอริสา คำผอง
  3. นางสาวสุดารัตน์ นาโควงค์
  4. นางสาวพัชราภา ผ่องระนาด
  5. นางสาวพิชาญาภา บุญรักษา
  6. นางสาวอัญญารัตน์ ทัศน์จันดา
  7. นายณัฐพันธ์ ตุลันแก้ว

          โดย  มหาวิทยาลัย ฯ  จะนัดหมายดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน ภายในวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2565  จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจัดเตรียมเอกสารสำหรับทำสัญญารับทุน  ดังนี้

 1. เอกสารประกอบการทำสัญญา ประกอบด้วย
  1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับทุน รับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีในชื่อนักศึกษาผู้รับทุน และสมัครบริการ prompt pay  ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษาผู้รับทุน

          ทั้งนี้  ผู้ที่มีความประสงค์ทักท้วงผลการตัดสินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนตามประกาศนี้  สามารถดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่  สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใน วันที่ 27 เมษายน 2565 (ในเวลาราชการ)

            ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2565

ดาวน์โหลดไฟลประกาศ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *