ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร


เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวม 6 สาขา ดังนี้

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามที่สาขาที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทดสอบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

  1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
  2. สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ) ระดับ 1
  3. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
  4. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
  5. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
  6. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

อยู่ระหว่างเสนอขอเพิ่มสาขา จำนวน 2 สาขา

  1. สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
  2. สาขาช่างเมคคาทรอสิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1

ฝึกอบรม+ทดสอบ ครบในที่เดียว

สมัครได้ที่
สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 042 -772391
มือถือ 093-3231826