ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพร […]

ขอเชิญชวน คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลงานพัฒนาวิชาการและสื่อการสอน เพื่อรับการประเมินคุณภาพผลงาน ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2565

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่ […]

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 พร้อมให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ที่ 88.30 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ระดับ A เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 +0.80 คะแนน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

ขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดี นายประวัติ วรรณขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดี นายปริญญา โก๊ะเค้า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัลความพระพฤติดี ประจำปี 2565 พร้อมเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์รับสมัคร https://fit.rmuti.ac.th/quota

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอเเสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง ในโอกาสที่ได้รับทุน TRM Premium Course

ขอเเสดงความยินดีกับค […]

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ นโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]