ขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดี นายประวัติ วรรณขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดี นายปริญญา โก๊ะเค้า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัลความพระพฤติดี ประจำปี 2565 พร้อมเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์รับสมัคร https://fit.rmuti.ac.th/quota

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอเเสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง ในโอกาสที่ได้รับทุน TRM Premium Course

ขอเเสดงความยินดีกับค […]

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ นโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

มทร.อีสาน ประกาศเรียน on-site 100% พร้อมกลับมาคึกคักรับเปิดเทอม 20 มิ.ย. นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆ […]

การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress) – คู่มือการปฏิบัติงานหลัก โดย นายรวี ภูบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือการปฏิบัติงานห […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอเรียนเชิญ เข้าร่วมฟังบรรยาย “เจาะลึกการพัฒนาบทความวิจัยและตำราการพัฒนาเอกสารการสอนให้ได้มาตรฐาน สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

          ตามที่  มห […]