รับสมัครนักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ขอเชิญชวนนักเรียน/นั […]

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” ในโอกาส วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิมลสิริ มุสิกา ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดาริกา แสนพวง ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ วรรณขาว ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ครูดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]