โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหนุนเสริมการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพชั้นสูง

โรงเรียนสาธิตเตรียมว […]

โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้อง 5306 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

โรงเรียนสาธิตเตรียมว […]

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจในการขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 2001003385 “เครื่องหมุนเหวี่ยงแยกของเหลวแบบถุงหมุน”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบกา […]

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 1) เติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาเเละพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมต้อนรับคณะทํางานฯ ในโอกาสที่ สำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 […]

คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “โปรแกรมควบคุมเครื่องผสมน้ำคราม”

             คณะอุตส […]

คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

อันดับ 1 ปี 2562 มทร.อีสาน ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา