หนังสื อ “การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดด้า เนินการจดัพิมพ์ขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ปรับปรุ งหนังสือ “การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธี และรัฐพิธี” ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เพื่อสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและบุคคลในวงงานรัฐสภาได้ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสต่าง ๆ ตามหมายกำหนดการและกำหนดนัดหมายของทางราชการ รวมถึงเนื้อหาหรือประเด็นเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบหรือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่น่าสนใจ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรและผู้กี่ยวขอ้งในวงงานรัฐสภา ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการแต่งกายประดบั เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมในโอกาสต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *