โครงการอบรมแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดย แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปในระหว่าง วันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ๔ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานคณบดี โครงการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอรนภา ศรีโคตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการต่อประธานในพิธี โดยมีอาจารย์สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการ กล่าวต้องรับวิทยากร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับอาชีวศึกษา มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำรายงาน ได้ซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์ จนสามารถนำความรู้ แนวทาง และเทคนิควิธีนำไปยุกต์ใช้ในการทำงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากคณะฯ ได้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นปีแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *