อาจารย์ ดร.สุภาวิตา อินทรพาณิชย์ และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม การนำเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร