คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเเนะเเนวการศึกษาต่อภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ค่าย SKC-RMUTI)

      วันที่ 18 กุมภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

      วันที่ 14 กุมภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและก่อนสอบวัดผลในรูปแบบพี่สอนน้อง เพื่อนติวเพื่อน

      วันที่ 12-13 ก […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยีเข้าร่วมฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา (เก่งงาน เก่งคน เก่งแก้ปัญหา)

       วันที่ 7-11 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

   &n […]

บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย

      วันที่ 11 กุมภ […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยีจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงบประมาณโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

      วันที่ 8-9 กุม […]

คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เเละเทคนิคการติดตั้ง

       วันที่ 9 กุมภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ […]