ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และ ทุน 2 ปี (เรียนต่อง ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง     ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน  สามารถดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *