ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ก แบบ ก2
– กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ* 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
– กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ* 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
– การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วม และขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
 5. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง โดยกำหนดให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 3. ค่าสมัคร 300 บาท
 4. สามารถยื่นใบสมัครได้ในวัน และเวลาราชการ

หลักฐานใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สำหรับแผน ก(2) (ให้ติดในใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติ่มหัวข้องานวิจัย) และแผน ข จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายแสกนไม่สามารถนำมาใช้ได้)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ และหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร ให้แนบหนังสือรับรองที่มีผู้รับรอง 1 คน คือผู้บังคับบัญชา (กรณีผู้ที่ทำงาน)
 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฎรูปถ่ายผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 6. ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นำหลักฐานต้นฉบับที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 8. หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ (ตามที่คณะกรรมการเรียกเพิ่ม)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

ติดต่อสอบถาม

 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 042-772-391
 • ผศ. ดร. จักเรศ เมตตะธำรงค์ โทร. 081-7939515
 • ผศ. ดร. เพชรไพรริน อุปปิง โทร. 085-6599767
 • ดร. ชารินี ไชยชนะ โทร. 082-1898693

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *