นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงาน “ชุดสต๊อปเปอร์เลเซอร์มาร์ค“ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ e-Camp : Next Gen 2021 #15

วันที่ 6-9 เมษายน 25 […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 เมษายน 2564 […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ e Camp:Next Gen 2021

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณ […]

ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นพดล พรามณี พร้อมด้วย ดร.บัญชา แสนโสดา คณะทำงานหนุนเสริม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

            วันที่ 2 […]

ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานเปิดบ้านเพื่อท่องโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน

วันที่ 25 มีนาคม 256 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิคภาพสู่ความเป็นมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   &n […]

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Start Up) สำหรับการแข่งขันในตลาดเชิงสร้างสรรค์กับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   &n […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]