โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 20 กรกฎาคม 25 […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มีนาคม 256 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิคภาพสู่ความเป็นมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   &n […]

วีดีทัศน์ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานบุคคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 18 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการอบรมให้ความรู […]

ระบบรายงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอให้บุคลากรทุกท่าน จัดทำและส่งแผนปฏิบัติราชการ ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 30 เม.ย. 2563 ส่งภายในวันที่ 15 เม.ย. 2563 โดยการสแกน QR Code เพื่อส่งผ่านฟอร์มออนไลน์

ขอให้บุคลากรทุกท่านจ […]

แนะนำเครื่องมือการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

ขอให้บุคลากรทุกท่าน ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ภายใน 15 เมษายน 2563 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home

ตามที่ มหาวิทยาลัยเท […]

สวก. เปิดรับสมัคร ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจั […]

โครงการสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบฝึกฝนด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล (Multi IT Certificate)

โครงการสนับสนุนชุดข้ […]