ปัจจุบันเรื่องภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และเหตุต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากการแปรปรวนของภูมิอากาศ จนมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้วอดวายได้ภายในเวลาชั่วนาที สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศมากมายมหาศาล สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อและขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ฯลฯ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟ และวิธีการดับไฟที่เกิดขึ้นเล็กๆ น้อยๆ ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเท่านั้นที่ต้องทำงานนี้แต่ทุกๆ คนก็ช่วยกันดับไฟได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็สามารถลดความสูญเสียให้น้อยลงและระงับได้ อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ครู อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน “หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” ขึ้น ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบริเวณลานอเนกประสงค์ข้างอาคารสำนักงานคณบดีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้ครู อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดหากเกิดเหตุการณ์จริง สร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ดังหลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้รับการฝึกอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 350 คน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกฤษฎา ดาบพลอ่อน พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ โดยคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *