ประกาศคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มใลน์วิชาเรียน เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะนัดหมายกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ https://bit.ly/2x4ZUBF

2. กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://bit.ly/3dXxGJZ

3. กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://bit.ly/3aJIZU7

4. กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา https://bit.ly/2V75goh

5. กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://bit.ly/2wV0UZn

กลุ่มเรียนรายวิชาทั้งหมด ที่ลิงก์ https://bit.ly/34aTVrf

***กลุ่มเรียนรายวิชา ระดับ ปวส. และ ปวช. อยู่ระหว่างดำเนินการ***