ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) และประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้แนวคิดในการส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัคร สิ้นสุด วันที่ 26 มีนาคม 2564 จึงคัดกรองความยากจนและจัดส่งให้ กสศ. ระหว่าง วันที่ 22 มีนาคม – 7 เมษายน 2564 โดย กสศ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความยากจนนักเรียนและส่งผลการวิเคราะห์มาให้

มหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือก จึงนำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์ความยากจนจาก กสศ. ที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดย คณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 และดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดังนี้

ประกาศผลดารคัดเลือก ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) https://drive.google.com/…/1oj2z3vHXooK4…/view…

ประกาศผลดารคัดเลือก ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) https://drive.google.com/…/1KJZ6wMU57iPrP3d0H5i…/view…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *