โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับอาชีวศึกษา ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงให้ดียิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับอาชีวศึกษา

12-13 ตุลาคม 2563 คณ […]

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

14 ตุลาคม 2563 คณะอุ […]

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน EdPEx ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2 […]

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ กิจกรรมที่ 12 ประชาสัมพันธ์ครามทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์คราม ภายใต้โครงการการจัดการเขตกรรมครามเพื่อผลิตเนื้อครามคุณภาพสูง จากวิจัยและนวัตกรรม

15 กัยายน 2563 คณะอุ […]

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดป่าแสงธรรมขันติโก ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

17 กรกฎาคม 2563 บัณฑ […]

Krungthai Next ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารกรุงไทย (สำหรับผู้มีบัญชีธนาคารกรุงไทย)

#น้องๆ นักศึกษา และผ […]

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2562 ยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์ไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์

นักศึกษาที่สำเร็จการ […]

การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)

วันที่ 4 เมษายน 2562 […]

เทคนิคการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน Community Product Development Technique

การพัฒนาความเชี่ยวชา […]

ผลงานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง ได้รับ “ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”

ขอแสดงความยินดี นศ. […]