พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 18 มิถุนายน 2 […]

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 18 มิถุนายน 2 […]

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 18 มิถุนายน 2 […]

พิธีลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 2000 บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (พังโคน) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยอิเลคทริค

        วันที่ 23 มี […]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัท กลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   &n […]

คณะอนุกรรมการกำกับทิศทางฯ กสศ. และคณะกรรมการบริหารโครงการหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ร่วมประชุมหารือประเด็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริหารจัดการภายในเกี่ยวกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

13 พฤศจิกายน 2563 คณ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 1 ด้านดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Digital Literacy)

วันที่ 11 พฤศจิกายน […]

การประชุมหารือการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโครงการริเริ่มสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการวิจัย และพัฒนาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learn : WiL)

วันที่ 11 พฤศจิกายน […]

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะ ร่วมพิธี “ลงนามรับ-ส่งมอบใบอนุญาตดำเนินการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและข้อสอบภาคความสามารถของสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ1”

10 พฤศจิกายน 2563 มห […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)

16 ตุลาคม 2563 คณะอุ […]