คอท.ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซีแบบแนวตั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 25 […]

แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

7 กรกฎาคม 2564 คณะอุ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 7 กรกฎาคม 256 […]

อนุสิทธิบัตร ผลงาน น้ำมันดีเซลผสมสำหรับเครื่องยนต์รอบต่ำ

ขอเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21พฤษภาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” ให้กับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

คอท. ส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” ให้กับโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” จำนวน 3 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 18 มิถุนายน 2 […]

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 18 มิถุนายน 2 […]