หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ    ซึ่งมีการการอบรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting โดยมีกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 3 วัน ได้แก่ 

         วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก คุณอรรัมภา สังสีแก้ว จากบริษัท โอพีเอสการบัญชีจำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ในการปิดงบการเงินสำหรับประเภทธุรกิจ”

         วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี และการควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ บริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงเพื่องานบัญชี และการวิเคราะห์ข้อมูล”

         และ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา สวน  หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การทุจริตและการกระทำผิด มาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจ”

          ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *