คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมการพัฒนาวิพากย์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

      วันที่ 31 พฤษภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

         วันที่ 5 พฤ […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกการสำรวจภาคสนาม 64 (Survey Camp 64)

        วันที่ 3-9 เ […]