วันที่ 21 มีนาคม 2565 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้เป็นความรู้ ความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการศึกษาต่อ และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 600 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง จิตอาสา 904 ,ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ชาระ จิตอาสา 904 ,นายไพรวัลย์ โสภาพล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร , บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด ,อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,คุณรวี ภู บุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคุณพรพรรณ พายุบุตร นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพังโคน เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิกการแพทย์พรพรรณคลิกนิคแล็ป ได้ให้ความอนุเคราะห์แจกชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (ATK) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครในครั้งนี้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *