คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

        วันที่ 25 &# […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ บริษัท บริษัท ดัชมิลส์ จำกัด และ บริษัท สตาร์ 8 จำกัด

       วันที่ 29 พฤศ […]

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมงานวัดละเอียด

        วันที่ 26 สิ […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       วันที่ 23 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

     วันที่ 10 มิถุน […]