สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมงานวัดละเอียด

        วันที่ 26 สิ […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       วันที่ 23 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมการพัฒนายกร่างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

     วันที่ 10 มิถุน […]