คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

        วันที่ 16 กั […]

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ร้อยตรีไพรทูล ไชยวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้ผลิตผลงานและได้รับจดอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน “อุปกรณ์กดจุดบำบัดรักษาแบบเทอรโมอิเล็กตริก”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการพัฒนายกร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

   &n […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       วันที่ 23 สิง […]