คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมทฤษฎีพื้นฐานทางไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อใช้ในการต่อยอดในการวิเคราะห์ปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics)

         วันที่ 19 & […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

       วันที่ 19 &#8 […]

กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนยานยนต์ โดยคณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

        ในวันที่ 17 […]

คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

       วันที่ 19 ตุล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

        วันที่ 16 กั […]

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ร้อยตรีไพรทูล ไชยวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้ผลิตผลงานและได้รับจดอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน “อุปกรณ์กดจุดบำบัดรักษาแบบเทอรโมอิเล็กตริก”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการพัฒนายกร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

   &n […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       วันที่ 23 สิง […]